Вашето обслужване „на едно гише“
за подобряване
на организацията ви.

Методи

NSF Euro Consultants е експерт в подобряването на ефективността в организациите.

 

Нашата цел: да ви подкрепяме в трудни или важни моменти, да предлагаме методи за подобряване и да ви напътстваме в развитието ви. Естествено, разчитаме на опита си, за да постигнем това, но най-вече искаме да чуем вас. Искаме да интегрираме човешките ценности във вашата организация и да се приспособим към вашия начин на живот, към историята ви и вашите възможности. По време на този процес можем да приложим няколко техники.

1. Активно слушане

Преди да започнем да търсим решение на проблема (и да го намерим), първо той трябва да бъде ясно определен. Това е състоянието на нещата или фазата на одита: слушаме, зададаваме правилните въпроси, измерваме „пулса“ на вашия бизнес и разкриваме вътрешните мотиви и причини.

Идентифицираме конфликтни зони и се опитваме да установим броя, обхвата, честотата и взаимодействието на вътрешните дисфункции. Въз основа на това сме в състояние да разработим планове за действие и да определим приоритети.

2. ППДП (PAPA) (Приоритетен план за действие за подобряване)

Тази техника ни дава възможност да открием и да работим по насоки, които имат непосредствен ефект върху икономическото състояние на компанията.

3. ККККЗ (КК)

Систематични въпроси (Кой? Какво? Кога? Къде? Как? Защо? С кого? С какво?) е прост, но ефективен метод за анализиране на организационни проблеми.

4. ЦМДБИ (OMABI) (цел, метод, действие, бюджет, индикатори)

Техниката на ЦМДБИ (OMABI) се използва, за да се гарантира, че отделни лица или групи постигат целите си. В същото време това е философия, която изразява радост от живота, самостоятелност, творчество, отговорност и рентабилност, разбира се.

Този метод се състои от 5 основни стъпки:

  • Определяне на целта (Ц)
  • Разработване на метод, за да се гарантира постигане на целта (М)
  • Определяне на действията, които трябва да се предприемат (Д)
  • Изготвяне на бюджет (Б)
  • Идентифициране на междинни индикатори (И)

ЦМДБИ (OMABI) прави възможен екологичния икономикс. Основава се на рационалното използване на човешки и материални ресурси. Ние го определяме като „естествено управление“.

Посветили сме две книги на това: „ЦМДБИ (OMABI), ръководство на потребителя“, естествено управление, и „ЦМДБИ (OMABI) blues“, тълкуване на мита за Одисей, позволяващ оригинални организационни анализи.

Притчата за кануто
„Шест гребци в кану са помолени да гребат през целия ден. Вечерта всички гребци ще са уморени, а кануто вероятно ще се е въртяло в кръг.

Да предположим, че дадем на двама от тези шест гребци друга задача: единият ще дава насоки (цел) и ще държи руля, а другият ще определя ритъма (метод).

Само четирима души ще гребат, но вечерта изминатото разстояние ще бъде по-дълго, въпреки че ще е изразходена по-малко енергия.“

(Откъс от „ЦМДБИ (OMABI), ръководство на потребителя“)

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене