Вашето обслужване „на едно гише“
за подобряване
на организацията ви.

Сътрудничество със спонсори на проектаи

NSF Euro Consultants е предприела широк спектър от дейности, свързани с помощта за развитие, които са финансирани от важни спонсори на проекти. Групата има дейност е активна в около тридесет страни. Когато работи по проекти за развитие и осигуряване на техническо ръководство, NSF Euro Consultants разчита на своите вътрешни специалисти (ветеринарни лекари, селскостопански инженери, дипломирани лекари), в допълнение към своя (екип на проекта и мениджърите, съдействащи за осъществяване на проекта) проектен и управленски персонал.

Нашата гама от дейности в хранително-вкусовата промишленост и качеството

Разширяване на институционалния капацитет във връзка със санитарните и фитосанитарните мерки (SPS)

 • Подкрепа на съответните власти в областта на безопасността на хранителната верига.
 • Изготвяне на законодателство и регламенти, свързани с продоволствената сигурност.
 • Обучение на инспекторите в цялото законодателство във връзка с храните, проследимостта, RASFF (Система за бързо предупреждение за храни и фуражи), хранителната информация и етикетирането, химичната и биологична безопасност и хигиена на храните.
 • Съвети за организиране на официални одити.

Подкрепа на качествени инфраструктури и органите за оценяване на съответствието

 • Подкрепа на регулаторните органи в изготвянето на стандарти
 • Подкрепа за органите по акредитиране
 • Подкрепа на органите по оценяване на съответствието: Лаборатории и инспекция (ISO 17025, ISO 17020)
 • Метрология

Прилагане на системи за управление

Обучение, консултации, проучвания, изпълнение, инструктаж, одити (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, качество, безопасност, система за управление на околната среда)

Прилагане на системи за управление на безопасността на храните

Обучение, консултации, изпълнение, инструктаж, контрол, одити (НАССР, най-добри хигиенни практики, ISO 22000, IFS, BRC, проследяемост)

Експертен опит и съвети в селското стопанство

 • Експертен опит и съвети в селскостопанското производство, селскостопанските култури и животни, аквакултурите и рибарството
 • Експертни съвети за производство на фурми
 • Подкрепа за кооперации и сдружения
 • Секторни проучвания

Помощ за развитие на проекти за продоволствена независимост и хранене

Помощ за развитие на хранителната промишленост (включително МСП)

 • Планове за модернизация и диагностика
 • Секторни пручвания и развитие на вериги на стойността
 • Проучвания за стратегическо позициониране
 • Пазарни проучвания
 • Проучване за осъществимост
 • Планиране на дейността
 • Управление на продуктови системи
 • Прилагане на модернизации и индустриално развитие
 • Техническа помощ по отношение на човешки ресурси, управление, администриране и финанси.

Случаи от практиката

ecg b21

Обучение по безопасност на храните за инспекторите в рамките на европейската програма „По-добро обучение за по-безопасни храни“

От 2009 г. насам като част от програмата на Европейската комисия „По-добро обучение за по-безопасни храни“, NSF Euro Consultants играе водеща роля в създаването на европейска стратегия за обучение по отношение на законодателството в областта на храните и фуражите, законодателството в областта на здравето и благосъстоянието на животните и фитосанитарните наредби. NSF Euro Consultants организира обучителни сесии по безопасност на храните за над 3000 европейски и неевропейски инспектори. Тези обучителни сесии трябва да осигурят хомогенно, ефективно и обективно използване на методи за контрол в държавите членки, с цел да се даде възможност на фирми от хранителната промишленост да се конкурират при равни условия. Някои програми за обучение помагат на неевропейски служители да разберат условията за внос, които са наложени от Европейския съюз, както и през кои задължителни инспекции трябва да преминат, преди стоките да бъдат изпратени към Европейския съюз.

Обучение и техническа подкрепа за операторите по веригата на стойността в индустрията с финикови палми в мароканските оазиси

На Мароко е предоставен бюджет в рамките на програмата Millennium Challenge Account (Предизвикателство на хилядолетието), която има за цел да повиши икономическия растеж. Проектът за овощни плодове, финансиран по програмата MCA-Мароко, допринася за разработването на плодородни адаптирани сортове плодове. NSF Euro Consultants използва своя експертен опит за подобряване на плододобива и устойчивостта на сектора на финиковите палми на различни нива от веригата на стойността. Това бе постигнато чрез създаване на звена за намеса на място и съвместни действия, с подкрепа и техническа помощ, пряко наблюдение, управление, обучение, консултации и необходимия експертен опит, за да се доведат всички започнати действия в рамките на избраните параметри (палмови дървета) до успешен край.

dattiers-euro-consultants-group
kazakhstan-euro-consultants-group

Казахстанско споразумение за сътрудничество в областта на безопасността на храните и допускане до СТО

NSF Euro Consultants подкрепи Казахстанското министерство на здравеопазването в разработването на национална стратегия за продоволствена безопасност, спазването на стандартите, здравните наредби и разширяването на лабораторни услуги. Световната банка е финансирала около 1000 човекодни експертен опит между 2010 и 2012 година.

Проучвания за възможностите за развитие в 5 промишлени отрасъла (опаковки, маниока, преработени плодове, цимент, металургия) и проучване на индустриалния пейзаж в ДРК

Благодарение на финансиране от Световната банка, NSF Euro Consultants успя да проучи 5 промишлени отрасъла (опаковки, маниока, преработени плодове, цимент, металургия) и да направи преглед на индустриалния пейзаж за Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises Publiques на Демократична република Конго. Тези проучвания са предназначени за анализ на потенциала за развитие на тези отрасли.

congo-euro-consultants-group

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене