Kompleksowe rozwiązanie
umożliwiające poprawę wyników
w przedsiębiorstwie.

Współpraca ze sponsorami projektów

Firma NSF Euro Consultants prowadzi szeroką gamę działań w zakresie wspierania rozwoju, finansowanych przez kluczowych sponsorów projektów. Grupa prowadzi działalność w ok. 30 krajach. Podczas pracy nad projektami rozwojowymi i świadczeniem doradztwa technicznego firma NSF Euro Consultants oprócz zespołu kierowników projektów i kierowników wspierających dysponuje wewnętrznym zespołem specjalistów (weterynarzy, inżynierów rolnictwa, lekarzy).

Szeroka gama działań w branży rolniczo-spożywczej i w zakresie jakości

Poszerzanie kompetencji instytucjonalnych w zakresie środków sanitarnych i fitosanitarnych (SPS)

 • Wsparcie odpowiednich władz w zakresie bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym.
 • Opracowywanie prawodawstwa i przepisów związanych z bezpieczeństwem żywności.
 • Szkolenie inspektorów w zakresie wszystkich przepisów związanych z identyfikowalnością żywności, szybkim systemem ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF), paszami, informacjami o wartości odżywczej, etykietach, bezpieczeństwem chemicznymi i biologicznym oraz higieną żywności.
 • Doradztwo w zakresie organizacji oficjalnych audytów.

Wsparcie infrastruktury jakościowej i władz odpowiedzialnych za ocenę zgodności z przepisami

 • Wsparcie organów regulacyjnych w zakresie opracowywania norm
 • Wsparcie organów akredytacyjnych
 • Wsparcie organów odpowiedzialnych za ocenę zgodności: laboratoria i organy nadzoru (ISO 17025, ISO 17020)
 • Metrologia

Wdrażanie systemów zarządzania

Szkolenia, doradztwo, badania, wdrażanie, coaching, audyty (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Środowiskiem)

Wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności

Szkolenia, doradztwo, wdrażanie, coaching, kontrola, audyty (HACCP, najlepsze praktyki higieniczne, ISO 22000, IFS, BRC, identyfikowalność)

Wiedza specjalistyczna i doradztwo w zakresie rolnictwa

 • Wiedza specjalistyczna i doradztwo w zakresie produkcji rolniczej, upraw, inwentarza żywego, akwakultury i rybołówstwa
 • Doradztwo specjalistyczne w zakresie produkcji daktyli
 • Wsparcie dla spółdzielni i związków
 • Badania sektora

Wsparcie rozwoju projektów z dziedziny odżywiania i niezależności żywnościowej

Wsparcie rozwoju przedstawicieli branży spożywczej (w tym MŚP)

 • Diagnostyka i plany modernizacyjne
 • Badania sektora i opracowywanie łańcuchów wartości
 • Badania w zakresie pozycjonowania strategicznego
 • Badania rynku
 • Badania wykonalności
 • Planowanie działań
 • Zarządzanie systemami produktów
 • Wdrażanie modernizacji i rozwój przemysłowy
 • Wsparcie techniczne w zakresie HR, zarządzania, administracji i finansów.

Studia przypadków

ecg b21

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa żywności dla inspektorów w ramach unijnego programu „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”

W ramach programu Komisji Europejskiej „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności” od 2009 r. konsultanci grupy NSF Euro Consultants odegrali wiodącą rolę w opracowaniu europejskiej strategii szkoleniowej w zakresie prawodawstwa dotyczącego żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz przepisów fitosanitarnych. Grupa NSF Euro Consultants organizuje szkolenia z zakresu bezpieczeństwa żywności dla ponad 3000 europejskich i pozaeuropejskich inspektorów. Celem tych szkoleń jest zapewnienie zgodnego, skutecznego i obiektywnego wykorzystania metod kontroli w państwach członkowskich tak, aby przedsiębiorstwa z branży spożywczej mogły konkurować na równych prawach. Niektóre programy szkoleniowe pomagają pracownikom spoza Europy poznać warunki importowe obowiązujące w Unii Europejskiej oraz wyjaśniają, jakim obowiązkowym kontrolom należy poddać towary przed wysłaniem ich do Unii Europejskiej.

Wsparcie szkoleniowe i techniczne operatorów w łańcuchu wartości w branży uprawy daktylowców w marokańskich oazach

Dzięki inicjatywie „Millenium Challenge Account” Maroko otrzymało fundusze przeznaczone na zwiększenie wzrostu gospodarczego. Projekt sadowniczy sponsorowany w ramach programu MCA-Morocco umożliwia opracowywanie odmian owoców przystosowanych do danych warunków glebowych. Grupa NSF Euro Consultants wykorzystała swoją wiedzę specjalistyczną, zwiększając plony i pobudzając zrównoważony rozwój branży uprawy daktyli na różnych poziomach łańcucha wartości. Udało się to osiągnąć dzięki powołaniu polowych jednostek interwencyjnych i wykorzystaniu synergii oraz wsparciu, pomocy technicznej, bezpośredniemu nadzorowi, zarządzaniu, szkoleniu, doradztwu i niezbędnej wiedzy specjalistycznej zapewnionych w celu pomyślnej realizacji podjętych działań w obrębie wybranych parametrów (uprawy daktylowców).

dattiers-euro-consultants-group
kazakhstan-euro-consultants-group

Kazachska umowa współpracy w sprawie bezpieczeństwa żywności i przyjęcia do WTO

Grupa NSF Euro Consultants wspiera kazachskie Ministerstwo Zdrowia w zakresie tworzenia krajowej strategii dotyczącej bezpieczeństwa żywności, zgodności ze standardami, przepisami zdrowotnymi oraz poszerzeniem gamy badań laboratoryjnych. Pomiędzy 2010 a 2012 r. Bank Światowy sfinansował również ok. 1000 roboczodni ekspertyzy.

Badania możliwości rozwoju w 5 sektorach przemysłowych (opakowaniowym, uprawy manioku, przetwórstwa owocowego, produkcji cementu, metalurgicznym) oraz badanie otoczenia przemysłowego w Demokratycznej Republice Kongo

Dzięki uzyskaniu funduszy z Banku Światowego grupa NSF Euro Consultants zbadała 5 sektorów (opakowaniowy, uprawy manioku, przetwórstwa owocowego, produkcji cementu i metalurgiczny) oraz przedstawiła zarys otoczenia przemysłowego dla Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises Publiques w Demokratycznej Republice Kongo. Badania te zostały opracowane pod kątem analizy potencjału tych sektorów do wzrostu.

congo-euro-consultants-group

Wpisz hasło wyszukiwania i wciśnij Enter